Maatschappelijke vernieuwingsagenda bij de natuurvisies van provincies en Rijk

De initiatieven op deze site zijn voorbeelden van slimme combinaties tussen natuur en andere maatschappelijke onderwerpen. Nederland kan wel meer van dit soort natuurcombinaties gebruiken en dat is precies wat de vernieuwingsagenda Tweede Natuur wil bereiken.

Wat is Tweede Natuur?

Tweede Natuur omvat een verzameling vernieuwende initiatieven van burgers en organisaties, die tonen hoe natuur kan samengaan met een keur aan maatschappelijke en economische activiteiten. Tweede Natuur wil de experimenteerruimte voor deze initiatieven helpen vergroten. Tweede Natuur is een zogeheten maatschappelijke vernieuwingsagenda, ingesteld door provincies en rijk. Het is een uitvloeisel van de recente natuurvisies van deze overheden.

Wat is dat, een maatschappelijke vernieuwingsagenda?

In essentie komt het er op neer dat Tweede Natuur mensen en organisaties met goede, nieuwe ideeën vooruit wil helpen. We doelen dan niet meteen op natuurorganisaties en overheden; die hebben de afgelopen decennia een heel belangrijke rol gespeeld in het realiseren van natuurgebieden in Nederland, en hun inzet en kracht blijft van cruciaal belang. Er ontstaan evenwel ook ideeën ook op andere plekken en juist daar zijn we naar op zoek. De agenda Tweede Natuur wil de innovatiekracht van de hele samenleving mobiliseren.

Waarom meer slimme combinaties tussen natuur en andere onderwerpen?

Natuur biedt oplossingen voor allerlei vraagstukken en dat zien we nog wel eens over het hoofd. Dat komt doordat de natuur enigszins uit ons dagelijkse denken en doen is verdwenen. Natuur is iets om een dagje naartoe te gaan of een mooie film over te kijken, dat is het vaak zo’n beetje. Maar natuur is niet alleen iets kwetsbaars — dat terecht bescherming en versterking verdient — natuur heeft ook heel veel potentie om de samenleving op allerlei fronten beter, mooier en sterker te maken. Een krachtige verbinding tussen samenleving en natuur helpt beiden vooruit.

Welk soort initiatieven staan er op de agenda?

De initiatieven op de agenda zijn divers, maar hebben drie kenmerken gemeenschappelijk:

  1. ze komen voort uit een samenwerkingsverband van uiteenlopende partners,
  2. bevatten een combinatie van natuur met een andere maatschappelijk onderwerp en
  3. zijn navolgbaar door anderen in het land.

Tussen nu en 2018 wordt de agenda regelmatig vernieuwd; initiatieven die vooruit kunnen maken plaats voor nieuwe initiatieven die extra steun kunnen gebruiken. Klik voor het actuele overzicht op de pagina initiatieven.

Wat betekent een plek op de agenda voor een initiatief?

Een plek op de agenda betekent: meer zichtbaarheid, een steun in de rug en de mogelijkheid voor anderen om van het initiatief te leren. De steun in de rug kan bijvoorbeeld zijn: kennis ontwikkelen, drempels wegnemen of netwerken vormen (denk aan green deals en groene tafels). Ondersteuning is met name gericht op initiatieven die in een fase van (door-)ontwikkeling verkeren en is tijdelijk van aard. Het initiatief blijft bij en van de initiatiefnemer.

Mag mijn initiatief ook op de agenda?

De vernieuwingsagenda is er voor iedereen die een aansprekende, vernieuwend initiatief wil realiseren, of daaraan wil bijdragen. Vanuit welke achtergrond dat gebeurt (maatschappelijke organisatie, bedrijf, zelfstandig), maakt niet zoveel uit. Wel belangrijk is enthousiasme om actief mee te werken aan het delen van kennis en ervaring, en bereidheid te zoeken naar kansen voor verspreiding en/of opschaling van het idee.

Heb ik iets aan de agenda als ik geen initiatiefnemer ben?

De agenda en haar activiteiten zijn er ook voor mensen die van de initiatieven willen leren en voor ambtenaren die de lessen uit de initiatieven kunnen vertalen naar het functioneren van de overheid.  

Wie organiseren de agenda Tweede Natuur?

De agenda is opgezet door provincies en rijk, het is een van de wegen waarlangs ze vorm geven aan hun natuurvisies. Rode draad door al die natuurvisies is dat de vernieuwende kracht vanuit de samenleving bij kan dragen aan een mooiere, sterkere natuur. Essentieel is dat natuur (nog) meer verbonden raakt met de samenleving in al haar facetten.

Vanwaar de naam Tweede Natuur?

Tweede Natuur betekent dat we willen toewerken naar een samenleving waarin natuur een meer vanzelfsprekende plek krijgt in het denken en doen van mensen en bedrijven. Daarnaast kunnen natuurcombinaties leiden tot nieuwe vormen van natuurontwikkeling, die iets toevoegen aan het fundament van waardevolle natuurgebieden dat er al is; we zouden de agenda een ‘plus’ op deze ‘eerste natuur’ kunnen noemen.

Hoe kom ik in contact met Tweede Natuur?

U kunt terecht bij het agendateam Tweede natuur voor vragen en ideeën op de pagina contact.

10 vragen over Tweede Natuur

De folder ’10 vragen over Tweede Natuur’ is te downloaden: klik op de afbeelding.