Natuur & Drinkwater

Initiatief in het kort

Drinkwaterwinning en natuurbeheer kunnen elkaar verder versterken. Dat kan door inrichting en beheer van robuustere gebieden waar plaats is voor natuur en drinkwaterwinning. Het grondwater, bron voor natuur en drinkwaterwinning, is beter beschermd en de recreatiemogelijkheden nemen toe. Betrokken partijen werken samen aan dit gezamenlijke doel. Deze samenwerking verankeren zij in een routekaart, met daarin de ambitie, concrete pilots en acties, financieringsafspraken en rolverdeling.


Steun van Tweede Natuur

Het effectief bij elkaar brengen van partijen via een groene tafel, en snelle toegang tot kennis.


Partners

Vewin/drinkwaterbedrijven, terreinbeherende organisaties, provincies, gemeenten, waterschappen en ministerie van EZ.


Meer info

http://www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/14-Natuurtop%202015;%20Staatssecretaris%20Dijksma%20steunt%20initiatief%20Groene%20Tafel%20Natuur%20en%20Drinkwater%2001%202015.pdf

Routekaart Samenwerking Natuur en Drinkwater


Contact

Lieke Coonen, Vewin