Red de Rijke Weide

Initiatief in het kort

Om weidevogels van uitsterven te redden is 200.000 hectare bloemrijke weide nodig. Vogelbescherming Nederland wil alle partijen in de zuivelketen laten samenwerken.

Met een eerlijker melkprijs maken we natuur-inclusief boeren mogelijk. Zo krijgen we meer natuur, een aantrekkelijk landschap, en een echt duurzame veehouderij.


Steun van Tweede Natuur

Ondersteuning bij communicatie en netwerkvorming. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een aantal inspiratiesessies over natuurinclusieve landbouw in Amstelland, dat op hun beurt uitmondde in een prijsvraag voor het beste, natuurinclusieve zuivelprodut van deze regio.


Partners

Vogelbescherming Nederland met boeren, banken, consumenten, producenten, retail en natuurorganisaties.


Meer info

http://www.redderijkeweide.nl/


Contact

Carleen Weebers, Vogelbescherming